Wat is de Stichting Rafaël ?

Een onafhankelijke organisatie die zich inspant om geld in te zamelen voor het bieden van directe zorg aan hulpbehoevende kinderen in Armenië.

Waarom nu juist deze aandacht voor Armenië? 
Omdat het een ‘vergeten’ ontwikkelingsland is, nota bene aan de oostrand van ons eigen, rijke Europa. Er heerst veel “verborgen” armoede. De jeugd heeft er amper toekomst. En vooral voor hulpbehoevende kinderen is de situatie er uitzichtloos.

Wat gebeurt er met mijn gift aan Stichting Rafaël? 
De maandelijkse ondersteuning van € 20,00 aan ouders van kinderen tot 16 jaar.Het geld wordt rechtstreeks gebruikt om de medische nood te lenigen van deze Armeense kinderen. Denk aan de aanschaf van medicijnen en van medische hulpmiddelen. Medische zorg is duur in Armenië en voor menige Armeniër zelfs onbetaalbaar. Met name voor zieke kinderen, zeer zeker in eenoudergezinnen.

Wie hebben de Stichting Rafaël opgericht? 
Enkele sociaal bewogen Limburgers die, na een bezoek aan Armenië in 2002, zeer onder de indruk raakten van de hopeloze situatie waarin arme zieke Armeense kinderen zich bevinden.

Hoe is de Stichting Rafaël georganiseerd?
Er is gekozen voor een slanke organisatiestructuur, om de kosten minimaal te houden en zo veel mogelijk geld te kunnen doorsluizen naar het echte doel. Oprichter, in april 2002, is wijlen Frans van Hellemondt: Suren Karian* voorzitter, José Hendrix vice-voorzitter, Theja Hendrix secretaris, John Moonen penningmeester. Raad van bestuur: Karel Majoor, Bert Houtbeckers, Cobie Bos.  Suren Karian is Armeniër van geboorte. Hij vluchtte in 1993 naar Nederland. Bestuursleden ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen enkele vergoeding. 

Hoe weet ik dat de Stichting Rafaël betrouwbaar is?
Het financiële beleid van de stichting staat onder direct en permanent toezicht van een accountant. Deze controleert de boeken en voorziet de jaarstukken van een officiële, goedkeurende verklaring. Bovendien doet de Stichting Rafaël elk halfjaar schriftelijk verslag van haar activiteiten. Daarin wordt uitgebreid verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid.

Hoe kan ik de Stichting Rafaël effectief steunen?
Dat kan op twee manieren. Eén mogelijkheid is het storten van een gift op bankrekening  NL 39 INGB 0680 340 246 t.n.v. Stichting Rafaël in Valkenburg aan de Geul. Uw donatie komt rechtstreeks ten goede aan de geadopteerde kinderen.De hoogte van uw donatie bepaalt u zelf – elk bedrag is meer dan welkom. Andere mogelijkheid is het periodiek overmaken van een vast bedrag, b.v. maandelijks 20 euro.Op deze manier stelt u zich garant voor constante medische hulp aan een van de hulpbehoevende Armeense kinderen die de stichting heeft ‘geadopteerd’. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting. Stichting Rafaël is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende (ANBI) Instelling onder nummer 8107.81.670.

Waarom is eigenlijk gekozen voor de naam Rafaël?
Rafaël is de naam van de beschermende aartsengel, schutspatroon van reizigers, hij waakte over hun gezondheid. Letterlijk luidt de betekenis: de Heer heelt. Aan Rafaël werd de kracht verleend om de ziekten van de mensen te genezen. Vandaar de keus voor de stichtingsnaam: met behulp van giften wil de Stichting Rafaël geneeskrachtige bijstand verlenen aan hulpbehoevende kinderen in Armenië.

Waar ligt Armenië precies?
Ten zuiden van de Kaukasus, ingeklemd door Iran, Turkije, Azerbeidzjan en Georgië. Wat betreft oppervlakte heeft het land ongeveer de grootte van Nederland. Vroeger maakte Armenië deel uit van de voormalige Sovjet-Unie. Sinds 1991 is het land onafhankelijk. Officieel is het een presidentiële republiek, met vrijelijk gekozen volksvertegenwoordiging. Maar van ‘n democratie naar westerse begrippen is geen sprake en oppositiepartijen wordt vrijwel geen ruimte gegund.

Hoe komt het dat Armenië zo’n arm land is?
Door oorlogen en natuurrampen zoals aardbevingen. In de oudheid – vele eeuwen voor Christus – moet het een welvarend en voornaam land zijn geweest, vergelijkbaar met het klassieke Griekenland. Op grond daarvan wordt Armenië wel beschouwd als bakermat van de westerse beschaving. Diverse overblijfselen herinneren nog aan ‘n rijke cultuur. In de 20ste eeuw werd het land speelbal van allerlei conflicten in de Kaukasische regio. In de Eerste Wereldoorlog dreigde totale uitroeiing van de bevolking, door genocide-acties van de Turken. Ontelbare Armeniërs werden gedeporteerd, vele anderen vluchtten naar elders. Ook het gewelddadige conflict om de Armeense enclave Nagorno Karabakh in Azerbeidzjan leidde tot ontberingen en een grote vluchtelingenstroom. 

Hoe is het gesteld met de bevolking van Armenië?
Het wrange is: door alle ellende die het volk in de vorige eeuw heeft meegemaakt, leven er nu meer Armeniërs buiten Armenië dan in het land zelf. Momenteel telt de republiek ruim 3,3 miljoen inwoners. Naar schatting een kleine 5 miljoen Armeniërs leven in de diaspora, verspreid over de hele wereld. De Armeense gemeenschap in Nederland telt zo’n 5000 mensen.

Wat maakt Armenië zo kwetsbaar?
Er zijn nauwelijks eigen, natuurlijke bronnen van inkomsten. Tal van goederen waaronder voedingsmiddelen moeten worden ingevoerd, veelal over slecht onderhouden landwegen - Armenië heeft geen open verbinding met enigerlei zee. Primaire voorzieningen zoals water en elektriciteit zijn er gebrekkig georganiseerd. Ook de medische zorg behoeft verbetering. Ofschoon betrouwbare cijfers moeilijk te verkrijgen zijn, staat vast dat het land kampt met een fikse buitenlandse schuld. De inwoners hebben in hun dagelijks levensonderhoud vooral te lijden van een hoge inflatie.

Hoe gaan de Armeniërs om met hun armoedige situatie?
Ze proberen er het beste van te maken. Een buitenstaander zal weinig merken van hun behoeftige omstandigheden – als vanouds betoont iedere Armeniër zich jegens buitenlandse gasten een warmhartig en gul gastheer. Gelukkig is de gemeenschapszin erg groot – men probeert elkaar onderling zo veel mogelijk te helpen. Maar voor hulpbehoevende kinderen schiet die hulp altijd te kort, omdat medische zorg en behandeling buitengewoon duur zijn, voor Armeense begrippen. Daarom zijn de inzet van de Stichting Rafaël en de geldelijke bijdragen van haar sympathisanten zo onmisbaar.

Was ist die Stiftung Rafaël ?
Eine unabhängige Organisation die sich bemüht Geld einzusammeln, um hilfsbedürftige Kinder in Armenien zu helfen. 

Warum gerade diese Aufmerksamkeit für Armenien?
Weil es ein 'vergessenes' Entwicklungsland ist, nota bene am Ostrand unseres, reichen Europas. Es herscht viel “verborgene” Armut. Die Jugend hat kaum Zukunft. Und vorallem für hilfsbedurftige Kinder ist die Situation aussichtslos.

 Was geschieht mit meiner Spende an die Stiftung Rafaël?

 

Wer hat die Stiftung Rafaël gegründet?
Einige sozial bewogene Niederländer aus Limburg, die nach einem Besuch in Armenien in 2002, sehr bewegt waren von der hoffnungslosen Situation in dem sich arme kranke armenische Kinder befanden.

 

Wie ist die Stiftung Rafaël organisiert?
Man hat sich für eine schlanke Organisationsstruktur entschieden, um die Kosten minimal zu halten und um möglichst viel Spendengeld an das Ziel in Armenien zu schicken.. Grunder, in April 2002, war der verstorbene Frans van Hellemondt:, der gebürgtige Armenier Suren Karian, der seit 1993 in den Niederlanden lebt, Vorsitzender, Josefien Hendrix, Vize-Vorsitzender, Theja Hendrix, Sekretär, John Moonen, Kassenführer, Ingrid Holstege, Mieke van der Venne, Karel Majoor Vorstandsmitglieder.

 

Wie weiß ich daß die Stiftung Rafaël zuverlässig ist?
Die finanzielle Amtsführung der Stiftung steht unter direkter und ständiger Aufsicht eines Wirtschaftsprüfers. Dieser kontrolliert die Buchhaltung und gibt ausserdem die Erfolgsrechnung eine offizielle, begutachtete Erklärung. Ausserdem gibt die Stiiftung Rafaël jedes halbe Jahr einen schriftlichen Bericht über ihre Aktivitäten, worin ausführlich Verantwortung abgelegt wird über die geführte finanzielle Amtsführung.
Ihre Spenden sind steurlich absetzbar. Stiftung Rafaël ist registriert als Gemeinnützige Organisation(ABN) unter Nummer 8107.81.670.

 

Wie kann ich die Stiftung Rafaël effektiv unterstützen?
Das kann auf zwei Arten geschehen. Eine Möglichkeit ist dass überweisen einer Spende auf das Konto Nr. 68.03.40.246, Ing Bank Valkenburg aan de Geul, IBAN NL 39 INGB0680.3402.46 BIC INGB NL 2A, zu Gunsten von Stiftung Rafaël. Ihre Spende kommt geradewegs den adoptierten Kindern zugute. Die Höhe Ihrer Spenden bestimmen Sie selbst - jeder Betrag ist uns willkommen. Eine andere Möglichkeit ist die periodische Überweisung eines festen Betrages, z.B. monatlich € 15,--. Auf diese Weise garantieren Sie für konstante medische Hilfe an eines der hilfsbedürftigen armenischen Kinder, die die Stiftung 'adoptiert' hat.

 

Warum hat man sich entschieden für den Namen Rafaël?
Rafaël ist der Name des schützenden Erzengel, Schutzpatron von Reisenden, er wacht über ihre Gesundheit. Wörtlich lautet die Bedeutung; der Heiland heilt.. An Rafaël wurde die Kraft verliehen die Krankheiten der Menschen zu heilen. Deswegen die Entscheidung für den Stiftungsnamen: Mittels Spenden möchte die Stiftung Rafaël heilende Beistand bieten an hilfsbedürftige Kinder in Armenien.

 

Wo liegt Armenien genau?
Südlich des Kaukasus, umgeben von Iran, der Türkei, Aserbeidschan und Georgien. Was die Oberfläche anbelangt hat das Land ungefähr die Größe der Niederlande. In der Vergangenheit war Armenien ein Teil der ehemaligen Sowjet-Union. Seit 1991 ist das Land unabhängig. Offiziell ist es eine Republik, mit frei gewählten Volksvertretern. Aber von einer Demokratie nach westlichem Vorbild kann man nicht sprechen – Oppositons-Parteien wird keinen Raum gegönnt.

 

Wie kommt es das Armenien so ein armes Land ist?
Durch Kriege und Naturkatastrophen, sowie Erdbeben. In dem Altertum – viele Jahrhunderte vor Christi – soll es ein behäbiges und vornehmes Land gewesen sein, ähnlich wie das klassische Griechenland. Auf Grund dessen wird Armenien betrachtet als die Wiege der westlichen Kultur. Verschiedene alte Reste erinnern noch an eine reiche Kultur. Im 20. Jahrhundert wird das Land Spielball verschiedener Konflikte in der Kaukasischen Region. Im Ersten Weltkrieg drohte die totale. Vernichtung der Bevölkerung durch Genociden-Aktionen seitens der Türkei. Unzählige Armenier wurden deportiert, viele andere flüchteten in andere Länder. Auch der gewalttätige Konflikt um die Armenische Enclave Nagarno Karabakh in Aserbeidschan führte zu Entbehrungen und einem großen Strom Flüchtlinge.

 

Wie geht es der armenischen Bevölkerung? Durch das Elend im vorigen Jahrhundert leben derzeit mehr Armenier außerhalb von Armenien als im Lande. Momentan zählt die Republik ca. 3,3 Millionen Einwohner. Schätzungsweise 5 Millionen Armenier leben in Diaspora, verbreitet über die ganze Welt. Die armenische Gemeinschaft in den Niederlanden zählt ca. 5000 Menschen.

 

Was macht Armenien so Verletzbar?
Es gibt kaum eigene, natürliche Einkunftsquellen. Viele Güter, sowie Nahrungsmittel und Energie müssen importiert werden, meistens über schlechte Landesstraßen - Armenien hat keine offene Verbindung mit Meeren. Primäre Vorkehrungen sowie Wasser und Eletrizität sind schlecht organisiert. Auch die medische Fürsorge braucht Verbesserung. Obwohl zuversichtliche Zahlen schwer erhältlich sind steht fest, daß das Land mit einer erheblichen ausländischen Schuld kämpft. Die Einwohner haben in Ihrem täglichen Lebensunterhalt vor allen Dingen zu leiden unter eine hoher Inflation.

 

Wie gehen die Armenier mit Ihrer dürftigen Situation um?
Sie versuchen das Beste daraus zu machen. Ein Aussenstehender wird wenig von Ihrer bedürftigen Situation merken – jeder Armenier zeigt sich gegenüber ausländischen Gästen als ein warmherziger und freigebiger Gastherr. Zum Glück ist die Gemeinschaft sehr groß - man versucht einander so viel wie möglich zu helfen. Aber für bedürftige Kinder ist die Hilfe immer zu wenig, weil medische Fürsorge und Behandlung für armenische Begriffe sehr teuer sind. Deswegen ist der Einsatz der Stiftung Rafaël und die Spenden von Ihren Sympathisanten so unentbehrlich.

Das Geld wird direkt gebraucht um den armenischern Kinderen medische Hilfe zu bieten. Denken Sie an Medizin und Hilfsmittel. Medische Fürsorge ist sehr teuer in Armenien und sogar für manchen Armenier unbezahlbar. Sicherlich für arme Kinder in Einelternfamilien.

Was geschieht mit meiner Spende an die Stiftung Rafaël?

 

Wer hat die Stiftung Rafaël gegründet?
Einige sozial bewogene Niederländer aus Limburg, die nach einem Besuch in Armenien in 2002, sehr bewegt waren von der hoffnungslosen Situation in dem sich arme kranke armenische Kinder befanden.

 

Wie ist die Stiftung Rafaël organisiert?
Man hat sich für eine schlanke Organisationsstruktur entschieden, um die Kosten minimal zu halten und um möglichst viel Spendengeld an das Ziel in Armenien zu schicken.. Grunder, in April 2002, war der verstorbene Frans van Hellemondt:, der gebürgtige Armenier Suren Karian, der seit 1993 in den Niederlanden lebt, Vorsitzender, Josefien Hendrix, Vize-Vorsitzender, Theja Hendrix, Sekretär, John Moonen, Kassenführer, Ingrid Holstege, Mieke van der Venne, Karel Majoor Vorstandsmitgliede

 

Wie weiß ich daß die Stiftung Rafaël zuverlässig ist?
Die finanzielle Amtsführung der Stiftung steht unter direkter und ständiger Aufsicht eines Wirtschaftsprüfers. Dieser kontrolliert die Buchhaltung und gibt ausserdem die Erfolgsrechnung eine offizielle, begutachtete Erklärung. Ausserdem gibt die Stiiftung Rafaël jedes halbe Jahr einen schriftlichen Bericht über ihre Aktivitäten, worin ausführlich Verantwortung abgelegt wird über die geführte finanzielle Amtsführung.
Ihre Spenden sind steurlich absetzbar. Stiftung Rafaël ist registriert als Gemeinnützige Organisation(ABN) unter Nummer 8107.81.670.

 

Wie kann ich die Stiftung Rafaël effektiv unterstützen?
Das kann auf zwei Arten geschehen. Eine Möglichkeit ist dass überweisen einer Spende auf das Konto Nr. 68.03.40.246, Ing Bank Valkenburg aan de Geul, IBAN NL 39 INGB0680.3402.46 BIC INGB NL 2A, zu Gunsten von Stiftung Rafaël. Ihre Spende kommt geradewegs den adoptierten Kindern zugute. Die Höhe Ihrer Spenden bestimmen Sie selbst - jeder Betrag ist uns willkommen. Eine andere Möglichkeit ist die periodische Überweisung eines festen Betrages, z.B. monatlich € 15,--. Auf diese Weise garantieren Sie für konstante medische Hilfe an eines der hilfsbedürftigen armenischen Kinder, die die Stiftung 'adoptiert' hat.

 

Warum hat man sich entschieden für den Namen Rafaël?
Rafaël ist der Name des schützenden Erzengel, Schutzpatron von Reisenden, er wacht über ihre Gesundheit. Wörtlich lautet die Bedeutung; der Heiland heilt.. An Rafaël wurde die Kraft verliehen die Krankheiten der Menschen zu heilen. Deswegen die Entscheidung für den Stiftungsnamen: Mittels Spenden möchte die Stiftung Rafaël heilende Beistand bieten an hilfsbedürftige Kinder in Armenien.

 

Wo liegt Armenien genau?
Südlich des Kaukasus, umgeben von Iran, der Türkei, Aserbeidschan und Georgien. Was die Oberfläche anbelangt hat das Land ungefähr die Größe der Niederlande. In der Vergangenheit war Armenien ein Teil der ehemaligen Sowjet-Union. Seit 1991 ist das Land unabhängig. Offiziell ist es eine Republik, mit frei gewählten Volksvertretern. Aber von einer Demokratie nach westlichem Vorbild kann man nicht sprechen – Oppositons-Parteien wird keinen Raum gegönnt.

 

Wie kommt es das Armenien so ein armes Land ist?
Durch Kriege und Naturkatastrophen, sowie Erdbeben. In dem Altertum – viele Jahrhunderte vor Christi – soll es ein behäbiges und vornehmes Land gewesen sein, ähnlich wie das klassische Griechenland. Auf Grund dessen wird Armenien betrachtet als die Wiege der westlichen Kultur. Verschiedene alte Reste erinnern noch an eine reiche Kultur. Im 20. Jahrhundert wird das Land Spielball verschiedener Konflikte in der Kaukasischen Region. Im Ersten Weltkrieg drohte die totale. Vernichtung der Bevölkerung durch Genociden-Aktionen seitens der Türkei. Unzählige Armenier wurden deportiert, viele andere flüchteten in andere Länder. Auch der gewalttätige Konflikt um die Armenische Enclave Nagarno Karabakh in Aserbeidschan führte zu Entbehrungen und einem großen Strom Flüchtlinge.

 

Wie geht es der armenischen Bevölkerung? Durch das Elend im vorigen Jahrhundert leben derzeit mehr Armenier außerhalb von Armenien als im Lande. Momentan zählt die Republik ca. 3,3 Millionen Einwohner. Schätzungsweise 5 Millionen Armenier leben in Diaspora, verbreitet über die ganze Welt. Die armenische Gemeinschaft in den Niederlanden zählt ca. 5000 Menschen.

 

Was macht Armenien so Verletzbar?
Es gibt kaum eigene, natürliche Einkunftsquellen. Viele Güter, sowie Nahrungsmittel und Energie müssen importiert werden, meistens über schlechte Landesstraßen - Armenien hat keine offene Verbindung mit Meeren. Primäre Vorkehrungen sowie Wasser und Eletrizität sind schlecht organisiert. Auch die medische Fürsorge braucht Verbesserung. Obwohl zuversichtliche Zahlen schwer erhältlich sind steht fest, daß das Land mit einer erheblichen ausländischen Schuld kämpft. Die Einwohner haben in Ihrem täglichen Lebensunterhalt vor allen Dingen zu leiden unter eine hoher Inflation.

 

Wie gehen die Armenier mit Ihrer dürftigen Situation um?
Sie versuchen das Beste daraus zu machen. Ein Aussenstehender wird wenig von Ihrer bedürftigen Situation merken – jeder Armenier zeigt sich gegenüber ausländischen Gästen als ein warmherziger und freigebiger Gastherr. Zum Glück ist die Gemeinschaft sehr groß - man versucht einander so viel wie möglich zu helfen. Aber für bedürftige Kinder ist die Hilfe immer zu wenig, weil medische Fürsorge und Behandlung für armenische Begriffe sehr teuer sind. Deswegen ist der Einsatz der Stiftung Rafaël und die Spenden von Ihren Sympathisanten so unentbehrlich.

Das Geld wird direkt gebraucht um den armenischern Kinderen medische Hilfe zu bieten. Denken Sie an Medizin und Hilfsmittel. Medische Fürsorge ist sehr teuer in Armenien und sogar für manchen Armenier unbezahlbar. Sicherlich für arme Kinder in Einelternfamilien.

 

Logo-strafael

logo 1

Login

Engel Rafael

engel rafael 2

Nieuwsbrief

Go to top